fablab team

Yogesh Tamhane

Innovation Catalyst - Electronics

yrt@somaiya.edu

Amit Yadav

Fablab Manager

amit.vy@somaiya.edu

Akshay Goharkar

"no-margin fs-16">Fablab Technician

akshay.goharkar@somaiya.edu

Copyright © 2019 Riidl. All rights reserved. Policies | Agreements